САЛБАР НЭГЖ
Эрэн хайх Аврах салбарын танилцуулга PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн Administrator   
2012 оны 2-р сарын 08, Лхагва гариг, 08:35

 

Ãàçðûí Àâðàõ îòðÿä íü: Ìîíãîë Óëñûí Áàòëàí õàìãààëàõûí ñàéäûí 1998 îíû 03 äóãààð ñàðûí 21-íèé ºäðèéí 0/12 äóãààð òóøààë, Çàñãèéí ãàçðûí 1999 îíû 10 äóãààð ñàðûí 20-íû ºäðèéí 169 ä¿ãýýð òîãòîîëîîð Òºâ àéìãèéí Áàéãàëèéí ãàìøãààñ àâðàõ ñàëáàð íýðòýéãýýð 26 õ¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿íòýéãýýð àíõ çîõèîí áàéãóóëàãäñàí áàéíà.

 

Ãàçðûí àâðàõ îòðÿä íü áàéãóóëàãäñàí öàãààñ ºäèé õ¿ðòýëõ õóãàöààíä äàâõàðäñàí òîîãîîð 99 ñóìàíä ºâñ òýæýýë, õ¿ì¿¿íëýãèéí òóñëàìæ õ¿ðãýõ, 30 ñóìàíä 57 óäààãèéí îé, õýýðèéí ò¿éìýð óíòðààõ, 5 óäàà õ¿í, ìàëûí ãîö õàëäâàðò ºâ÷íèé ãîëîìòîíä àæèëëàæ, 10 ñóìàíä óñàíä îñîëäñîí 11 õ¿íèé öîãöñûã ýðýí õàéõ, õ¿÷òýé öàñàí áà øîðîîí øóóðãàíä õºëäºõ àþóëààñ 95 õ¿íèé àìü íàñûã àâðàõ õàìãààëàõ ¿¿ðãèéã àìæèëòòàé ã¿éöýòãýæ èðëýý.

 

Àâðàõ îòðÿäûí äàðãààð:

 

1.Äýä õóðàíäàà Ýðäýíýáààòàð /1998-2000/

2.Õîøóó÷ ×óëóóíáààòàð /2000-2001/

3.Àõìàä ̺íõáàäðàõ /2001-2002/

4.Äýä õóðàíäàà Çàãäàà /2002-2003/

5.Òýðã¿¿í àõìàä Ò.Öîãòñàéõàí /2003-2005/

6. Øàäàð àõìàä Ä.Áàÿðáàò 2005 îíîîñ îäîîã õ¿ðòýë àæèëëàæ áàéíà.

 

2004-2006 îíä ãàçðûí àëáàí õààã÷äààñ “Öýðãèéí ãàâúÿàíû” îäîíãîîð -1, Îíöãîé áàéäëûí àëáàíû òýðã¿¿íèé àæèëòàí öîë òýìäãýýð-1, “Îíö ãàë ñºíººã÷” öîë òýìäãýýð -4, “Çàëóó ¿åèéí õàëàìæëàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷ òýìäãýýð-3, “Îíö òýýâýð÷èí” öîë òýìäãýýð -1, ÌÓÇÍ-èéí “Íèã¿¿ñýë” ìåäàëèàð-4, ÌÇÕ-íû øàãíàëààð-14, ÌÀÑÇÕ-íû øàãíàëààð-2, àéìãèéí “Õ¿íäýò” òýìäãýýð-2 àëáàí õààã÷ òóñ òóñ øàãíàãäñàí áàéíà.

 

Ò¿¿í÷ëýí àéìãèéí õýìæýýíä çîõèîí áàéãóóëàãäñàí ñïîðòûí 15 óäààãèéí òýìöýýíä õýëòñèéí áàã òàìèð÷èä îðîëöîæ áàãààðàà 11 óäàà 1 ä¿ãýýð áàéð ýçëýæ öîì, ºðãºìæëºë, àëòàí ìåäàëü, 4 óäàà 2 äóãààð áàéð ýçëýæ ºðãºìæëºë, ìºíãºí ìåäàëèàð øàãíàãäæýý.

 

            2004 îíä ÁÍÓíãàð óëñûí Èðãýíèé õàìãààëàëòûí äàðãà Àòòèëà Òºâ àéìàãò àéë÷èëæ Îíöãîé áàéäëûí õýëòñèéí ¿éë àæèëëàãààòàé òàíèëöàâ.

 

2004-2006 îíä ãàçðûí äàðãà, äýýä àõìàä Ë.Ãàíáàò ßïîí, Òàéâàíü, õýëòñèéí îðëîã÷, äýýä àõìàä Ö.Àëåêñàíäð ßïîí, Ãàë óíòðààõ àíãèéí çàõèðàã÷, øàäàð àõìàä Í.Òºìºðáààòàð ÎÕÓ, Àâðàõ îòðÿäûí á¿ëãèéí äàðãà, äýýä ò¿ð¿¿÷ Ã.Ò¿ìýíáàÿð Áåëîðóñü, àâðàã÷, ãàë ñºíººã÷ òýðã¿¿í ò¿ð¿¿÷ ª.Áàÿðöýíãýë ÎÕÓ-ä, ÁÍÑÓ-ä àâðàã÷èéí ñóðãàëòàíä Àâðàõ îòðÿäûí á¿ëãèéí äàðãà äýýä ò¿ð¿¿÷ Ë. Ýíõáîëä, Áåëîðóñü óëñàä óñ÷èí àâðàã÷èéí ñóðãàëòàíä Àâðàõ îòðÿäûí óñ÷èí àâðàã÷ äýýä ò¿ð¿¿÷ Ñ. ×èìýääîðæ íàð òóñ òóñ ñóðãàëòàíä õàìðàãäàæ ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàðàà àõèóëñàí áàéíà.

 

2007 îíä Îíöãîé áàéäëûí àñóóäàë ýðõýëñýí Ìîíãîë Óëñûí ñàéäûí íýðýìæèò ãàìøãààñ õàìãààëàõ ¿çëýãò àéìàã, ñóì, àæ àõóéí íýãæèéí 70 ãàðóé õóâü õàìðàãäàæ “Ä¿¿ðýí õàíãàëòòàé” , ìºí Çàñãèéí ãàçðûí õýðýã ýðõëýõ ãàçðààñ ÿâóóëñàí õÿíàëò øèíæèëãýýíèé àæëûí ä¿íãýýð “À” , Îíöãîé áàéäëûí åðºíõèé ãàçðûí øàëãàëòààð “À” , àéìãèéí Çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçðûí õÿíàëò øèíæèëãýýíèé àæëûí ä¿íãýýð “À” ¿íýëýëòèéã òóñ òóñ àâ÷ Îíöãîé áàéäëûí àëáàíû áîëîí àéìãèéí õýìæýýíä I áàéð ýçëýæ áàéâ.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2017 оны 11-р сарын 05, Ням гариг, 08:17
 
Аврах гал унтраах 24-р ангийн танилцуулга PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн Administrator   
2012 оны 2-р сарын 08, Лхагва гариг, 08:34

 

Òºâ àéìãèéí Îíöãîé áàéäëûí ãàçàð íü: Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 2004 îíû 51 ä¿ãýýð òîãòîîëîîð Ãàë óíòðààõ II çýðýãëýëèéí 24 ä¿ãýýð àíãè, Àâðàõ îòðÿäòàéãààð àéìãèéí Çàñàã äàðãûí äýðãýäýõ àãåíòëàã õýëáýðýýð çîõèîí áàéãóóëàãäàæ àéìàã, îðîí íóòãèéí õýìæýýíä ãàìøãààñ õàìãààëàõ àðãà õýìæýýã òºëºâëºõ, çîõèîí áàéãóóëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõýä àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòàí, èðãýäèéí ¿éë àæèëëàãààã óÿëäóóëàí çîõèöóóëàõ, ãàìøãààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ãàìøãèéí ãîëîìòîä àâðàõ ¿éë àæèëëàãààã ÿâóóëæ áàéíà.

 

Ãàçðûí íèéò áèå á¿ðýëäýõ¿¿íèé 17.2%-íü äýýä, 8.6%-íü òóñãàé äóíä, 74% -íü á¿ðýí äóíä áîëîâñðîëòîé, 70% -íü ìýðãýæëèéí çýðýãòýé, 15% -íü ñïîðòûí çýðýãòýé àëáàí õààã÷èä áàéíà.

 

Îíöãîé áàéäëûí ãàçðûí Ãàë óíòðààõ 24 ä¿ãýýð àíãè íü: 1976 îíä àíõ çîõèîí áàéãóóëàãäàæ ãàë ò¿éìðèéí àþóëààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, õ¿íèé àìü íàñ, ýä õºðºíãèéã ãàëûí àþóëààñ àâðàí õàìãààëàõ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ èðëýý.

 

Ãàçðûí Ãàë óíòðààõ àíãè îäîîãîîð ãóðâàí íýãæ, òåõíèêòýé, 28 õ¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿íòýéãýýð àæèëëàæ áàéíà.

 

Ãàë óíòðààõ 24 ä¿ãýýð àíãè íü áàéãóóëàãäñàí ¿åýñýý ºäèé õ¿ðòýëõ õóãàöààíä 750 ãàðóé óäààãèéí ãàëûí äóóäëàãààð àæèëëàæ, 90 ãàðóé õ¿íèé àìü íàñ, 8 òýðáóì òºãðºãèéí ýä õºðºíãèéã ãàëûí àþóëààñ àâðàí õàìãààëæýý.

 

Ãàë óíòðààõ 24 ä¿ãýýð àíãèéí äàðãààð:

 

1.Àõìàä Í.Áîëäáààòàð /1976-1978 îí/

2.Õîøóó÷ Î.×îéæèëæàâ /1978-1979 îí/

3.Õîøóó÷ Ë.Áàòñ¿õ /1979-1982 îí/

4.Àõìàä Á.×óëóóíáàò /1982-1987 îí/

5.Àõìàä À.Öýðýíçóíäóé /1987-1988 îí/

6.Àõìàä Ð.Ýðäýíýáàò /1988-1993 îí/

5.Äýä õóðàíäàà Ã.Íàíæèä /1993-1996 îí/

6.Äýä õóðàíäàà Ñ.Õýí÷ìýäýõã¿é /1996-1999 îí/

7. Øàäàð àõìàä Ä.Áàÿðáàò /1999-2002 îí/

8.Äýýä àõìàä Ë.Ãàíáàò /2002-2004 îí/

9. Äýýä äýñëýã÷ Ä.Áÿìáàäîðæ /2004-2005 îí/

           10.Òýðã¿¿í àõìàä Í.Òºìºðáààòàð 2005-11ä¿ãýýð ñàðààñ ýõëýí îäîîã õ¿ðòýë àæèëëàæ áàéíà.

 


Сэрэмжлүүлэг

Мал амьтны гоц халдварт өвчний мэдээлэл   Төв аймгийн Баянцагаан сумын нутагт Аяган хүрэн өндөр, Жаал толгой гэх газарт нутаглаж байсан, нийт 7 өрхийн 36 үхэр, Эрдэнэсант сумын нутаг Өндөр толгой, Дэлийн энгэрт нутаглаж байсан нийт 4 өрхийн 77 үхэрт Мал амьтны гоц халдварт “Шүлхий” өвчин гарч нийт 113 тооны үхэрийг мал амьтны гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх зааврын дагуу зориудаар устгаад байна. Малын гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх заавар зөвлөмжийг орон нутгийн иргэд малчид мал бүхий иргэдэд урьдчилан сэргийлэх мэдээ мэдээллийг хүлээн авч, хорио цээрийн дэглэм зааварчилгаа баримтлан ажиллах шаардлагатай байна. � Details...

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ   Булган аймгийн Рашаант суманд "ШҮЛХИЙ" өвчин гарсан тул уг сумаар дайран өнгөрч буй тээврийн хэрэгсэл ямар нэгэн зогсолт хийх, тээврийн хэрэгслээс буух, шатахуун түгээх станцаар үйлчлүүлэхгүй шууд явахыг анхааруулж байна.� Details...

Download NFSP!

Малчид ард иргэдийн анхааралд   Цаг уур орчны шинжилгээний газраас гаргасан урьдчилсан мэдээгээр Нэгдүгээр сарын 22-23-нд зарим газраар, 24-нд нутгийн баруун өмнөд хэсгээр, 25-нд баруун аймгуудын ихэнх нутаг, төв болон говийн аймгуудын нутгийн зарим газраар цас орж, цасан шуурга шуурна. Салхи 22, 23-нд нутгийн өмнөд хэсгээр секундэд 14-16 метр, 24, 25-нд зарим газраар секундэд 12-14 метр хүрч ширүүснэ. Бүх нутгаар хүйтний эрч эрс чангарч Увс нуур болон Дархадын хотгор, Завхан голын эх, Идэр, Тэс голын хөндийгөөр шөнөдөө 47-52 градус, өдөртөө 35-40 градус, Хүрэн бэлчир, Хараа, Ерөө, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Улз, Халх голын хөндийгөөр шөнөдөө 42-47 градус, өдөртөө 30-35 градус хүрнэ. Харин Алтай, Хангай, Хөвсгөл, Хэнтэйн уулархаг нутгаар шөнөдөө 34-39 градус, өдөртөө 25-30 градус, говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр шөнөдөө 24-29 градус, өдөртөө 13-18 градус, бусад нутгаар шөнөдөө 28-33 градус, өдөртөө 17-22 градус хүйтэн байх төлөвтэй  байна.� Details...

Цаг агаар

Онцлох мэдээ

 

Батсүмбэр сумын нутагт гарсан ой хээрийн түймэр унтраах үйл ажиллагаанд оролцож ажиллсан Архангай, Өвөрхангай, Дорноговь, Говьсүмбэр, Нийслэлийн Онцгой байдлын газрынхан болон сэтгэл санаа эд материалын тусламжын дэмжлэг үзүүлсэн сайн дурын иргэд, аж ахуй нэгж байгууллага, төрийн байгууллагууддаа маш их баярлалаа. Та нар минь маш сайн ажилласан шүү.

 

                                                Төв аймгийн Онцгой байдлын газар